CentreCEES
Data12 set. 2023 - 3 juny 2024
LlocRonda Camprodon, 2 08500 Vic
Tècnic/a superior en ensenyament i animació socioesportiva

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

Matèries i continguts que s’imparteixen
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents
 • Dinamització de grups
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats fisicoesportives
 • Activitats fisicoesportives individuals
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Activitats fisicoesportives d’aparells manuals
 • Activitats fisicoesportives d’equip
 • Jocs i activitats fisicorecreatives i d’animació turística
 • Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació en centres de treball
Què necessito per accedir-hi?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Fotografies
Quines sortides acadèmiques hi ha?

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Quines sortides professionals hi ha?

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  Professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres),
 •  Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu,
 •  Animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva,
 •  Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal•lacions turístiques,
 •  Animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal•lacions turístiques,
 •  Coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva,
 •  Coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades,
 •  Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 •  Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 •  Coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 •  Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil,
 •  Director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil,
 •  Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura,
 •  Director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar,
 •  Cap de departament d’animació turística,
 •  Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials,
 •  Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic,
 •  Monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments,
 •  Monitor o monitora de temps lliure.
Més informació